Thuisbehandeling

Deze module biedt gespecialiseerde hulp in de reële context van het jonge gezin.

Werkvormen:
Sessies aan huis:
De thuisbegeleiding is georganiseerd in sessies van 2u, met een maximale frequentie van 2 maal per week. De hulpverlening richt zich op psychologische ondersteuning van de jonge moeder, leren kennen en aanwenden van eigen sterktes, vaardiger worden in het omgaan met eigen kwetsbaarheden en externe stressfactoren, verhogen van ouderlijke competenties, helpen bij het uitbouwen van een ondersteunend netwerk voor het jonge gezin. De thuisbegeleiding wordt aangevuld met sessies in het centrum.

Sessies in het centrum:
Moeder en baby hebben een tweewekelijks consult bij de psychiater van het centrum.
Daarnaast kunnen moeder en baby op indicatie aansluiten bij sessies uit het residentiële behandelaanbod.
Het opbouwen van een professioneel en informeel zorgnetwerk rondom de diade is noodzakelijk daar waar er nog geen of onvoldoende uitgebreid netwerk bestaat. Met de partners in zorg die reeds actief zijn in de thuiscontext willen we gericht samenwerken.

Verloop van de behandeling:
Eens de begeleiding opgestart wordt,vindt er eerst een uitgebreid kennismakingsgesprek plaats. Zowel de verpleegkundige die de moeder zal opvolgen als een van de psychologen zal hierbij aanwezig zijn. Bij een ambulant traject in nazorg gebeurt dit niet.
Tijdens dit gesprek zal er naast kennismaking en probleemverkenning ook tijd gemaakt worden voor enkele administratieve verplichtingen en afspraken omtrent de begeleiding.
We streven naar een startfrequentie van 2 huisbezoeken per week door de verpleegkundige.
Gemiddeld elke 6 weken plannen we een evaluatiegesprek. Hierbij is de psycholoog opnieuw aanwezig. Dit evaluatiegesprek zal samen met de moeder voorbereid worden.
De evaluatie kan zowel bij u thuis plaatsvinden als in het centrum, afhankelijk van onze mogelijkheden en beschikbaarheid binnen de planning. Tijdens een evaluatiemoment wordt er teruggeblikt en vooruitgekeken met betrekking tot de gestelde doelstellingen van het individuele behandeltraject. Indien nodig worden deze bijgesteld en/of kan de frequentie van de huisbezoeken worden aangepast. Het einde van een thuisbehandelingstraject gebeurt bij voorkeur in overleg met de begeleiders en de psychiater van het centrum.
Tijdens het volledige behandelingstraject wordt de moeder tevens opgevolgd door de psychiater van het centrum. De patiënt is zelf verantwoordelijk om deze afspraken vast te leggen en op te volgen. Gemiddeld elke 3 à 4 weken wordt de moeder verwacht voor een consultatie. Deze consultatie is gratis maar is niet vrijblijvend.
Is de thuisbehandeling deel van een nazorgtraject (na een opname in het centrum) dan starten we met een frequentie van 1 huisbezoek per week, voor een termijn van 1 maand. Deze periode is verlengbaar mits grondige evaluatie.