Sensibiliseringscampagne Vlaamse Overheid

Persbericht

‘Ik hou van mama, ze hoeft niet perfect te zijn’

Jo Vandeurzen lanceert sensibiliseringscampagne postnatale depressie

10 tot 20% van de mama’s krijgt een postnatale depressie. En toch blijft het onderwerp taboe. Het Agentschap Zorg en Gezondheid wil samen met o.a. Kind en Gezin, de moeder-kindeenheden en de Associatie Beeldvorming Geestelijke Gezondheid dat taboe doorbreken. We zetten in op de beeldvorming rond post-partumdepressie. De campagne wil er ook toe bijdragen dat signalen van een post-partumdepressie tijdig worden opgepikt. Dat is immers een belangrijke eerste stap naar gepaste hulp. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen lanceert deze campagne samen met Elke Berx, verpleegkundige van Kind en Gezin, in het Huis van het Kind Genk.

Steun verkleint kans op een postnatale depressie

Op de rompertjes herinneren baby’s hun mama er aan dat ze niet perfect hoeft te zijn. Mama zijn, gaat met vallen en opstaan. Mama’s moeten ook niet ‘fulltime’ mama zijn. Hun omgeving kan hen steunen door te helpen in het huishouden en bij de zorg voor het kind. De partner is de eerste die kan bijspringen, maar niet de enige. Ook vrienden, grootouders, buren,… vormen een belangrijk ondersteunend netwerk voor de mama. Hun steun verkleint de kans op een postnatale depressie.
Kind en Gezin wil ouders ook al tijdens de zwangerschap laten stilstaan bij hun gevoelens en de impact van de zwangerschap hierop. Ouders worden er bewust van gemaakt dat de kraamtijd een ingrijpende periode is. Op die manier kunnen onrealistische verwachtingen worden vermeden en kan worden nagedacht over hoe de kraamtijd zo aangenaam mogelijk kan verlopen (bv. dankzij hulp in het huishouden of het vermijden van extra chaos zoals bv. een verhuis in de periode van de geboorte).


Tijdig hulp aanreiken

Naast prenatale sensibilisering ishet uiteraard ook cruciaal om na de geboorte tijdig hulp aan te reikenbij een vermoeden van een postnatale depressie. Somberheid enlusteloosheid die langer dan 10 à 14 dagen na de geboorte blijvenaanslepen, zijn niet meer te wijten aan zogenaamde “babyblues” en kunnenwijzen op het ontstaan van een post-partumdepressie. Ook partnerskunnen een postnatale depressie krijgen.We willen ouders, hun omgeving en zorgverleners sensibiliseren om snel signalen te herkennen. Vaak voorkomende signalen zijn:
  • somberheid en pessimisme
  • gebrek aan interesse en initiatief
  • weinig plezier beleven aan de baby
  • geen 'moedergevoel' of juist overbezorgdheid om het kind
  • extreme vermoeidheid en lusteloosheid
  • huilbuien
  • prikkelbaarheid en agressieve uitvallen (schelden, verwijten,…)
  • concentratieproblemen, verwardheid en vergeetachtigheid
De medewerkers van Kind en Gezin worden voor hun dienstverleningonder meer ondersteund door een online cursus over postnatale depressiedie Kind en Gezin ontwikkelde in samenwerking met de Moeder-Baby-Eenheidvan het psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis te Zoersel. Deze cursusis via de website van Kind en Gezin ook gratis beschikbaar voor anderegeïnteresseerde zorgverleners.

“Alle regioteamleden van Kind enGezin zijn vanaf de eerste contacten na de geboorte alert voor designalen van een postnatale depressie”, getuigt Elke Berx. “Op deleeftijd van 6 weken en 3 maanden, peilen we specifiek naar het welzijnen de geestelijke gezondheid van mama’s. Indien nodig verwijzen we doornaar de behandelend arts.”

Beeldvorming geestelijke gezondheid prioritair

“Dezecampagne is belangrijk om het taboe rond postnatale depressie tedoorbreken. Niemand hoeft perfect te zijn, ook mama’s niet”, benadruktJo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.“De resolutie van het Vlaams Parlement in het najaar van 2015 was eenextra motivatie om rond dit thema te sensibiliseren en sluit aan bij deprioriteit in ons beleid om werk te maken van de beeldvorming rondgeestelijke gezondheid. Met de #ikbenervoorjou sluit deze campagne aanop de Werelddag Geestelijke Gezondheid op 10 oktober. Die staat in hetteken van ‘Samen veerkrachtig’, want door te zorgen voor elkaar zorg jeook voor veerkracht bij anderen. Ik hoop daarnaast dat de campagne ookbijdraagt tot een realistischer beeld van ouderschap en ouders échtondersteunt”.

Meer info
Zie: www.kindengezin.be

Persinfo
Nico Krols , woordvoerder Vlaams minister Jo Vandeurzen
Leen Du Bois , woordvoerder Kind en Gezin