Behandeling

Behandelvisie
Psychische problemen in het postpartum ontstaan vanuit een samenspel van biologische kwetsbaarheden en psychologische en sociale stressfactoren. Vanuit deze drie invalshoeken bieden we een individuele behandeling afgestemd op de hulpvraag van de betrokken moeder en het jonge gezin.
Het behandelen van de psychiatrische problematiek van de moeder in aanwezigheid van haar baby houdt kansen in voor beiden. De affectieve band tussen hen kan zich verder ontwikkelen, de moeder kan verder groeien in haar moederrol en voor de baby realiseren we belangrijke voorwaarden voor een veilige hechting en een gezonde sociale ontwikkeling.
Aangezien psychische problemen in het postpartum de emotionele beschikbaarheid van de moeder naar haar baby kan bemoeilijken richt de behandeling zich ook actief op het faciliteren van de affectieve contact tussen moeder en baby.
Onze zorg gaat ook uit naar de partner die actief betrokken wordt bij het behandelproces en bij de zorg voor de baby zodanig dat er verbinding kan blijven met moeder en baby.

Zorgmodules
Het centrum biedt 3 behandelmodules aan. De toewijzing aan een module gebeurt door de behandelende arts in overleg met de patiënt bij de start van de behandeling. We streven er naar een behandeling te bieden die maximaal aansluit bij de noden van de moeder en die de leefsituatie van het jonge gezin minimaal verstoort. Dit betekent dat in eerste instantie steeds de haalbaarheid van een ambulante aanpak overwogen wordt.
Wanneer de hulpvraag wijzigt is het gedurende het hele behandeltraject mogelijk om, in overleg met het behandelteam, over te schakelen naar een andere module.
Een soepele schakeling tussen de modules laat toe om het behandelaanbod optimaal af te stemmen op de hulpvraag van het jonge gezin.

Doelstellingen
  • Behandeling van de psychiatrische problematiek van de moeder
  • Herstellen van het persoonlijk functioneren van de moeder
  • Handhaven en optimaliseren van de affectieve band tussen moeder en baby
  • Vrijwaren en stimuleren van een gezonde ontwikkeling van de baby
  • Uitbouwen van een ondersteunende context voor het jonge gezin
Therapieaanbod
  • Individuele begeleiding en therapie
  • Groepstherapie
  • Therapie met betrekking tot de relatie tussen moeder en baby
Familie
Familieleden zijn belangrijke partners in het ganse traject. We willen dan ook goed met hen samenwerken. Mits toestemming van de patiënt, wordt zo vlug mogelijk na opname een afspraak gemaakt met de partner of een ander familielid. Bij belangrijke beslissingsmomenten en zeker naar het einde van de behandeling toe, wordt opnieuw contact genomen. Het spreekt vanzelf dat familie steeds bij het team terecht kan met vragen of zorgen.
Wanneer duidelijk wordt dat er partnerrelatie- en/of gezinsproblemen aanwezig zijn, kan bij de psycholoog therapie worden opgestart. De kinderpsycholoog kan een koppel uitnodigen vanuit hun ouderrol.
Regelmatig wordt een informatiebijeenkomst voor familie voorzien. Diverse aspecten rond ontstaan van postpartumproblematiek worden toegelicht, een ervaringsdeskundige komt getuigen en vragen kunnen worden gesteld.

Wat breng ik mee in opname ?